Edinburgh's Radical Bookshop
Basket
Cover for: Cuibhle an Fhortain

Cuibhle an Fhortain

Law, Morag More by this author...£8.99

An Dàn - caochladach, dìomhair is uaireanan gu math cruaidh.Cò nar measg nach do dh' fhuiling buaidh An Dàn air ar beatha?Bho fàsaichean Àstrailia gu na h-Innse Gall, bho taigheadas seann dhaoine gu casino anns a' bhaile mhòr tha an cruinneachadh seo a' sealltainn dhuinn làmh An Dàin ag obair ann am beathannan agus anns na dàimhean caochladh charactaran. Buidheann sgrìobhadairean ag ionnsachadh leasan ùr iongantach , cupall a' dèiligeadh ri laigse na h-aoise. Pàrantan a' strì ri thuigsinn inbheachd ùr an nighean ,fear a' dèanamh bargan nach eil ag obrachadh a-mach ann an dòigh san robh dùil aige. Ann an cuid de na sgeulachdan bidh caractaran a' tachradh ris An Dàn ann an cumadh strainnsear no neach-tadhail aig nach robh dùil aca. Tha sgeulachdan ann far a bheil An Dàin a' tighinn am follais ann an tachartasan sònraichte agus cuid eile far a bheil caractaran a' feuchainn ri cothachadh leis a' bhuaidh 's a tha An Dàin a' fàgail orra bho na làithean a dh'fhalbh.Gu tric bi iad gar fàgail le ceistean mun àm ri teachd, ' s iad uile a' cuir cuideam air dè cho mi-chìnnteach 's a tha beatha mac an duine, far nach eil fhios aig duin' againn dè tha air thoisich oirnn. Fate - fickle, mysterious and sometimes very cruel. From the outback of Australia to the Hebrides, from a city casino to the confines of sheltered housing, this collection of stories shows the hand of Fate at work in the lives and relationships of a wide variety of characters. There are the members of a writers' group who learn a new and surprising lesson, a couple coming to terms with the restrictions of age, parents forced to acknowledge the growing maturity of their child, a man who makes a bargain with unforeseen results. In some stories, the characters encounter Fate in the guise of a stranger or unexpected visitor, or while experiencing significant - sometimes life-changing - events. In others, the characters are facing up to the effects of a fateful experience in their past.All the stories will leave you with as many questions as answers and make you think anew about the effect of Fate on all our lives.

More great books